O fiskalnom računu

Fiskalni isečak je račun koji dobijamo pri kupovini i na kome se evidentira svaki pojedinačno ostvareni promet dobara na malo odnosno usluga fizičkim licima, a koji je plaćen gotovinom, čekom ili karticom.

Fiskalni račun služi kao dokaz nadležnim organima i građanima da je za određenu kupovinu obračunat i evidentiran porez, kao i garancija kupcu da može da traži povraćaj novca ili zamenu robe u slučaju da postoji greška ili kvar. Račun se izdaje u najmanje dva primerka, od kojih jedan zadržava izdavalac računa, a drugi pripada kupcu.

Obveznik koji izdaje fiskalni račun, dužan je da odštampa i izda fiskalni račun, bez obzira da li korisnik usluge to zahteva ili ne. Propisima je predviđeno da kupac ne mora da plati robu ili uslugu ukoliko ne dobije račun, ali i da je u obavezi da uzme fiskalni račun, čuva ga neposredno po izlasku iz prodavnice ili drugog poslovnog prostora i pokaže ga na zahtev inspektora.

Fiskalni račun sadrži sledeće elemente:

 • Naziv i adresa objekta, PIB
 • Vrsta, količina i cena robe/usluge
 • PDV (ako je firma u sistemu PDV-a)
 • Datum i ukupan iznos
 • Fiskalni logo (oznaka četiri ocila)

Svaki validan fiskalni račun mora da sadrži ove elemente, a najlakši način da prepoznate da li je fiskalni račun pravi jeste po fiskalnom znaku koji se sastoji od četiri ocila razdvojenih krstom ispisanih u kvadratu, a nalazi se u donjem delu računa.

Poslednjih godina, naročito u ugostiteljstvu, primetan je trend izdavanja isečaka koji izgledom podsećaju na fiskalne, a nose naziv međuračun, predračun ili porudžbina. Izdavanje ovih računa nije sporno ukoliko prilikom plaćanja kupac ili gost u ugostiteljskom objektu dobije i fiskalni isečak.

KАКО ПРЕПОЗНАТИ ФИСКАЛНИ РАЧУН_ (1).png

Prema istraživanjima stavova građana o sivoj ekonomiji iz septembra 2017, gotovo svaki treći građanin Srbije ne ume da prepozna ispravan fiskalni račun i više od petine njih tvrdi da bi prijavilo objekat koji im nije izdao fiskalni račun. Kao razloge traženja računa građani su najviše navodili poštovanje zakona, ostvarivanje prava na garanciju, kao i dokaz da je plaćen porez.

Delatnosti koje nisu u obavezi da izdaju fiskalni račun

U Srbiji postoje delatnosti koje su iz objektivnih ili manje objektivnih razloga oslobođene obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase. Neke od njih su:

 • Zdravstvo (osim stomatologa)
 • Advokatske usluge
 • Obrazovanje
 • Obavezno socijalno osiguranje
 • Stvaralačke, umetničke i zabavne delatnosti
 • Veterinarske aktivnosti
 • Poštanske aktivnosti
 • Delatnosti verskih organizacija
 • Železnički prevoz tereta i putnika
 • Gradski i prigradski prevoz

Pregled svih delatnosti koje nisu u obavezi da imaju fiskalnu kasu sadržane su u Uredbi koju možete preuzeti ovde.