Najčešća pitanja

Za više informacija možete se obratiti kontakt centru na adresu startujlegalno@naled.rs.

1. Od kada se primenjuje mera poreskog oslobođenja za početnike u poslovanju?

Mera oslobođenja početnika u poslovanju od plaćanja poreza na zarade i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u prvoj godini poslovanja počela je da se primenjuje od prvog oktobra 2018.

2. Ko može da bude korisnik mere?

Meru poreskog oslobođenja mogu da koriste oni koji registruju svoje privredno društvo ili preduzetničku radnju, ukoliko ispune jedan od sledećih kriterijuma:

  • da su u periodu od 12 meseci pre osnivanja / registrovanja poslovanja, završili školovanje (srednje, više ili visoko obrazovanje)
  • da su najmanje šest meseci na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje

Svi osnivači privrednog društva koji žele da koriste meru, moraju biti prijavljeni kao zaposlena lica u privrednom društvu.

3. Koji su uslovi za korišćenje mere?

Preduzetnici (uključujući i preduzetnike poljoprivrednike koji registruju svoje poslovanje u Upravi za trezor) moraju da se registruju u režimu isplate lične zarade. U tom slučaju preduzetnici imaju obavezu vođenja poslovnih knjiga.

Mesečna zarada koju preduzetnik ili osnivači privrednog društva isplaćuju sebi ne sme da bude viša od 37.000 RSD.

Preduzetnici odnosno osnivači privrednog društva mogu da koriste meru poreskog oslobođenja samo jednom. Takođe, u slučaju privrednih društava, poresko oslobođenje važi i za do devet osnivača, pod uslovom da su svi
zasnovali radni odnos u tom preduzeću.

Oslobođenje od poreza i doprinosa traje 12 meseci od dana osnivanja privrednog društva, odnosno registrovanja preduzetnika.

4. Da li meru mogu da koriste preduzetnici u režimu lične zarade i osnivači privrednog društva ukoliko su radnju i firmu osnovali pre 1. oktobra 2018?

Pravo na poresko oslobođenje početnika u poslovanju može da ostvari osnivač privrednog društva, odnosno preduzetnik u režimu lične zarade, koji su firmu ili radnju osnovali počev od 1. oktobra 2018. To znači da ukoliko su privredno društvo, odnosno preduzetnik,  registrovani pre navedenog datuma, ne ispunjavaju uslove za korišćenje navedene olakšice.

5. Da li preduzetnik poljoprivrednik i preduzetnik paušalac imaju pravo na olakšicu?

Po članu 33a stav 1. Zakona o porezu na dohodak građana samo preduzetnik i preduzetnik poljoprivrednik se mogu opredeliti na ličnu zaradu. Imajući ovo u vidu, pravo na oslobođenje od plaćanja poreza i doprinosa po osnovu lične zarade imaju poslodavci - novoosnovani preduzetnik i preduzetnik poljoprivrednik koji su se opredelili za isplatu lične zarade. Meru poreskog oslobođenja ne mogu koristiti preduzetnici paušalci.

6. Ako poslodavac ugasi privredno društvo/radnju posle 12 meseci, pa ponovo registruje novo, da li opet može da koristi olakšice?

Lice koje je osnivač, odnosno preduzetnik može da ostvari pravo na poreske olakšice samo jednom i to u svojstvu ili kao osnivač ili kao preduzetnik (član 21đ, stav 6. ZPDG).

7. Da li postoji starosna granica za vlasnika/osnivača?

Ne postoji starosna granica za koršćenje poreskog oslobođenja, sve dok je zadovoljen jedan od dva sledeća uslova:

  • da je lice u prethodnih godinu dana završilo školovanje (srednje, više ili visoko)
  • da je duže od 6 meseci na evidenciji Nacionlane službe za zapošljavanje

8. Da li se poresko oslobođenje odnosi na sve delatnosti ili samo na neke određene?

Mera poreskog oslobođenja obuhvata sve delatnosti.

9. Kojim se sve institucijama treba obratiti kako bi koristili poresko oslobođenje?

Korisnik se najpre obraća Agenciji za privredne registre (APR) kako bi registrovao svoju firmu. Postupak osnivanja se sprovodi preko jednošalterskog sistema registracije koji omogućava da privredni subjekti koji se registruju u APR-u sa registracijom osnivanja istovremeno dobijaju registarski / matični broj i poreski identifikacioni broj (PIB). Preduzetnici automatski dobijaju i potvrdu o izvršenoj prijavi (Obrazac M-A), koju dodeljuje Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO), dok za ostvarenje prava za zdravstveno osiguranje osnivač privrednog društva mora da samostalno izvrši prijavu na osiguranje putem portala CROSO. Agencija za privredne registre dužna je da, ukoliko postoje svi uslovi za nesmetan upis u registar, u roku od pet radnih dana donese rešenje o registraciji radnje ili društva.

Da biste mogli da poslujete, potrebno je da imate otvoren račun kod poslovne banke, što je još jedan korak u postupku osnivanja. Na kraju, preostalo je da podnesete poresku prijavu preko portala Poreske uprave (ePorezi) u roku od 15 dana od dana upisa u APR, a poresko oslobođenje iskazuje se unosom posebne šifre vrste prihoda u poreskoj prijavi?

10. Da li od je potrebno tražiti od Nacionalne službe za zapošljavanje potvrdu da je lice duže od šest meseci na evidenciji?

Poreska uprava kontroliše sve prethodne uslove za sticanje prava na oslobođenje direktnim uvidom u sistem APR-a (provera registrovanja), CROSO (provera prijave na obavezno socijalno osiguranje), NSZ (provera dužine čekanja na posao) i Uprave za trezor (uvid u Registar poljoprivrednih gazdinstava). Na ovaj način poreski organ će pratiti pravilnost korišćenja navedene poreske olakšice u smislu uslova za korišćenje mere, broja lica za koja se koristi olakšica, iznosa za koji može da se ostvari pravo na poresko oslobođenje, kao i vremenski period korišćenja olakšice.

11. Da li nakon isteka perioda od 12 meseci preduzetnik ima obavezu obavljanja delatnosti nakon tog perioda? Tj. šta ako posle 12 meseci rada ili ranije odluči da zatvori preduzetničku radnju?

Ako se korisnik opredeli da prekine obavljanje delatnosti i zatvori preduzetničku radnju nakon isteka perioda od 12 meseci ili ranije, ne postoji nikakva dodatna obaveza.

Ukoliko se nakon 12 meseci korišćenja mere odluči da nastavi obavljanje delatnosti, u tom slučaju počinje da plaća porez na dohodak i doprinose u skladu sa visinom svoje zarade. Jednom iskoristivši pravo na poresku olakšicu, nema više prava na poresko oslobođenje.

12. Da li osnivači privrednog društva moraju imati ugovore o zasnivanju radnog odnosa na neodređeno vreme, ili se može zasnovati radni odnos na određeno vreme (1, 3, 6.... meseci)?

Zakonom nije definisano koji tip Ugovora o radu osnivač treba da zaključi, tako da je na vama da odlučite da li zasnovati radni odnos na određeno ili neodređeno vreme.

13. Da li korisnik uplaćuje doprinose, a zatim podnosi dokumentacija za refundiranje istih, ili nema nikakvu obavezu uplaćivanja doprinosa?

Korisnici mere nemaju obavezu uplaćivanja doprinosa, već se doprinosi za njih uplaćuju iz budžeta RS.

14. Da li u slučaju partnerskih odnosa (ugovor o poslovno tehničkoj saradnji) sa preduzetnikom koji postoji već par godina, sa osnivanjem nove firme na moje ime i ulaskom u zajedničke poslove imam pravo da koristim benifite oslobođenja od poreza i doprinosa?

Preduslov da bi koristili meru jeste da se prijavite kao novoosnovano privredno društvo ili novoosnovani preduzetnik u sistemu lične zarade posle 1.10.2018, a da ste pre toga najmanje 6 meseci bili na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje ili ste završili školovanje u prethodnih 12 meseci. Ukoliko ste već imali firmu, i odlučite da je zatvorite, potrebno je da najmanje 6 meseci budete na evdenciji NSZ, i tek onda ostvarujete uslov za korišćenje mere.